افزایش قیمت فوق العاده به ازای هر آیپی
7 تومان برای پاپ آپ اول - 4 تومان برای پاپ آپ دوم

برای سایت های ویژه زیر رتبه 2000 الکسا تا 10 تومان برای پاپ آپ اول - 5 تومان برای پاپ آپ دوم