5000 تومان هدیه به 100 نفر اول ثبت نام کننده
به 100 نفر اولی که در سایت ما ثبت نام کنند مبلغ 5 هزار تومان در حساب آن ها مبذور میگردد